Kapitalanskaffningar, IPOs, Mergers & Acquisitions (M&A) samt Värderingar och fairness opinions

Kapitalanskaffningar och börsintroduktioner

Stockholm Corporate Finance arbetar med kvalificerad finansiell rådgivning till företrädesvis marknadsnoterade mindre och medelstora företag (SME), onoterade företag och dess ägare. Våra medarbetare har lång erfarenhet och bred kompetens med ett starkt track record inom börsintroduktioner och kapitalanskaffningar. Medarbetarna har haft ledande positioner i börsnoterade bolag såväl som inom kapitalmarknaden, vilket ökar förståelsen för kundens behov. Vi tar ett helhetsansvar och bygger en långsiktig relation med kunden. Vår oberoende ställning gör att många intressekonflikter undviks. Våra tjänster omfattar;

 • IPO/börsnoteringar
 • Riktade emissioner
 • Företrädesemissioner
 • Private Placements
 • Upprättande av garantikonsortier
 • Blocktransaktioner (secondary placements)

Investeringserbjudanden riktar sig till:,
Institutioner, Kapitalförvaltare, Förmögna privatpersoner (High Networth Indviduals), Retail

Mergers & Acquisitions (M&A)

Stockholm Corporate Finance har den gedigna kompetens och erfarenhet som krävs för att hantera dynamiken genom hela den strukturerade transaktionsprocessen och uppnå ett optimalt resultat för våra uppdragsgivare. Det inkluderar allt från framtagande av transaktionsstruktur samt ledning av budprocesser och slutförhandlingar, till identifiering av kandidater, koordinering av kontakter med externa parter och framtagande av beslutsunderlag för uppdragsgivaren.

Våra M&A-klienter består huvudsakligen av familje-/privatägda bolag, noterade bolag samt svenska och internationella Private Equity-bolag. Stockholm Corporate Finance samarbetar med ett nätverk av Sveriges ledande IR-bolag, advokat- och revisionsbyråer i samband med dessa transaktioner. M&A-tjänsterna omfattar;

 • Företagsförsäljningar och spinoffs
 • Fusioner
 • Företagsförvärv
 • Publika bud, LBO, MBO
 • Strategisk rådgivning till ägare och styrelse i samband med potentiella transaktioner
 • Omstruktureringar och rekonstruktioner

I uppdragserbjudandet ingår delmoment såsom:

 • Ledning/assistans vid budprocesser och slutförhandlingar
 • Ledning/assistans vid utformning av strategi och transaktionsstruktur
 • Projektledning och koordinering av externa rådgivare såsom advokater och revisorer
 • Framtagande av finansiell analys och beslutsunderlag för styrelse/ägare och ledning
 • Rådgivning och ledning i samband med analys av och kontakt med potentiella köpare alt. säljare
 • Framtagande av erforderligt informationsmaterial såsom informationsmemorandum, prospekt och erbjudandehandling

Värderingar & Fairness opinion

En värdering används för att bedöma bolagets värde. Ofta används en eller flera av följande värderingsmetoder för att beräkna bolagets värde; diskonterade kassaflödesmetoden (Eng. Discounted Cash Flow, DCF), multipelvärdering och värdering med hjälp av jämförbara transaktioner (Eng. Comparable transactions).

Vid företagsförvärv eller sammanslagning genomförs ofta en sk. ”fairness opinion” (värderingsutlåtande) för att ge köparföretaget och målföretaget ett professionellt och objektivt utlåtande om huruvida de föreslagna transaktionsvillkoren är skäliga ur ett finansiellt perspektiv. En viktig fråga som en fairness opinion adresserar är huruvida transaktionen kommer att skapa värde för berörda aktieägare. Bolagsstyrelsen inhämtar normalt en fairness opinion utförd av oberoende part, då det är styrelsens roll att ta tillvara aktieägarnas intressen.

När en finansiell rådgivare tar fram en fairness opinion finns det flera faktorer som bör tas hänsyn till. Det gäller bland annat synergieffekter, marknadsförhållanden, befintlig finansiell struktur och transaktionens skattemässiga implikationer. En analys av hur villkoren för liknande transaktioner har varit brukar också göras. Precis som vid andra företagsvärderingar används en kombination av kvalitativ och kvantitativ analys för att skapa en så rättvisande bild som möjligt.


I uppdragserbjudandet ingår delmoment såsom:

 • Bolagsvärdering, bland annat analys av bolagets framtida kassaflöde (Discounted Cash Flow Analysis)
 • Analys av synergieffekter, marknadsförhållanden, befintlig finansiell struktur
 • Värdering av teckningsoptionsprogram
 • Framtagande av Fairness Opinion

Kontakta vår VD Otto Rydbeck för mer information

Tel: +46 (0)8 440 56 45
Mob: +46 (0)70 878 48 70
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se


Stockholm Corporate Finance
David Bagares gata 3
SE-111 38 Stockholm
info@stockholmcorp.se
Telefon: 08 440 56 40
Fax: 08 440 56 41
Pressmeddelanden
Anmäl dig för att ta del av våra pressmeddelanden
swedsec