Transaction

4 January, 2023

Tillbaka > Attana AB slutför företrädesemission

Attana AB slutför företrädesemission

Attana

Attana AB (”Attana” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den företrädesemisson av aktier som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 7 november 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 29 december 2022, har tecknats till cirka 11,4 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 46 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 11,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Företrädesemissionen
Den som på avstämningsdagen den 12 december 2022 var registrerad aktieägare i Attana erhöll en (1) teckningsrätt per varje innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigade till teckning av två (2) nyemitterade aktier.

Teckning
Teckningsperioden avslutades den 29 december 2022. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 46 procent, varav cirka 38 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 7,7 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 11,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till omkring 3 MSEK och består huvudsakligen av kostnader för finansiell rådgivning, legal rådgivning, internt resursutnyttjande, upprättande av dokumentation, emissionsadministration samt marknadsföringsåtgärder.

Tilldelning
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med villkoren för Företrädesemissionen, vilka anges i upprättat informationsmemorandum. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) sker på NGM Nordic SME fram till omvandling av BTA till aktier, efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske omkring andra halvan av januari, 2023 och så snart som möjligt efter detta kommer omvandling av BTA till aktier att ske.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Attana att öka med 381 541,99 SEK genom utgivande av 63 590 331 aktier. Efter Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 1 635 946,55 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till totalt 272 657 759 aktier, efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Synch Advokat AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8 440 56 40
E-post:otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Teodor Aastrup, VD Attana AB
Tel: + 46 (0)8 6745700
E-post: teodor.aastrup@attana.com

Om Attana AB
Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se


Stockholm Corporate Finance
David Bagares gata 3
SE-111 38 Stockholm
info@stockholmcorp.se
Telefon: 08 440 56 40
Fax: 08 440 56 41
Pressmeddelanden
Anmäl dig för att ta del av våra pressmeddelanden
swedsec