Transaction

13 October, 2021

Tillbaka > GPX Medical offentliggör övertecknad företrädesemission

GPX Medical offentliggör övertecknad företrädesemission

GPX Medical

Styrelsen för GPX Medical AB (publ) ("GPX Medical" eller "Bolaget") offentliggör idag utfall av den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 27 augusti 2021 och godkändes av Bolagets extra bolagsstämma den 14 september 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 32,7 miljoner SEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 119,6 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 27,4 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen
Sammanräkningen i Företrädesemissionen visar att 9 564 750 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarade cirka 90,8 procent av Företrädesemissionen. Antalet aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter uppgick till 3 027 392 aktier, motsvarande cirka 28,8 procent av Företrädesemission. Totalt blev Företrädesemissionen därmed övertecknad med cirka 19,6 procent vilket innebär att utställda emissionsgarantier inte utnyttjats. Företrädesemissionen tillför GPX Medical cirka 27,4 miljoner SEK före emissionskostnader.

”Vi är tacksamma för det fortsatta förtroendet från våra befintliga aktieägare och välkomnar nu ANMIRO AB som största ägare i Bolaget. Med kapitaltillskottet från Företrädesemissionen och nya starka ägare i ryggen står vi starkt rustade finansiellt för att kunna fortsätta kommersialiseringen av NEOLA, vår medicintekniska produkt för lungövervakning av för tidigt födda barn, med siktet inställt på marknadsintroduktion efter CE-märkning och FDA-godkännande 2023. Vi ser nu fram emot att kunna arbeta fokuserat med produktutveckling och förberedelser för kommersialisering, med fokus på patienterna och ambitionen att förbättra vården av de för tidigt födda barnen så att fler kan räddas och få ett liv utan allvarliga funktionsnedsättningar.” kommenterar Hanna Sjöström, vd GPX Medical.

Meddelande om tilldelning
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 23 september 2021. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Handel med BTA
Handel med betald tecknad aktie (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram tills de omvandlats till nya aktier. Detta beräknas ske omkring vecka 43, 2021.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar GPX Medical aktiekapital med 751 788,03 SEK till 1 503 576,06
SEK. Antalet aktier ökar med 10 524 990 till 21 049 980 aktier.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå agerar legal rådgivare till GPX Medical i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel 08 440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Hanna Sjöström, VD GPX Medical
Tel: 0760-10 71 16
E-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Om GPX Medical
GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård. Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se


Stockholm Corporate Finance
David Bagares gata 3
SE-111 38 Stockholm
info@stockholmcorp.se
Telefon: 08 440 56 40
Fax: 08 440 56 41
Pressmeddelanden
Anmäl dig för att ta del av våra pressmeddelanden
swedsec