QuiaPEG

Transaction

21 December, 2021

Tillbaka > QuiaPEG tillförs 7 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner samt riktad nyemission av aktier

QuiaPEG tillförs 7 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner samt riktad nyemission av aktier

QuiaPEG

QuiaPEG Pharmaceuticals AB (“QuiaPEG” eller “Bolaget”) emitterade under det tredje kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO5. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO5 löpte ut den 15 december 2021. Totalt nyttjades 6 269 383 teckningsoptioner av serie TO5 för teckning av 6 269 383 aktier, innebärande en nyttjandegrad om cirka 35,8 procent. QuiaPEG har, som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 26 november 2021, erhållit garantiåtaganden om 80 procent av det totala emissionsbeloppet för teckningsoptioner av serie TO5. Bolagets styrelse har därför, i enlighet med ingångna garantiavtal och med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2021, beslutat om en riktad nyemission av aktier till garanterna med en teckningslikvid om cirka 3,9 MSEK, motsvarande cirka 44,2 procent av emissionsbeloppet för teckningsoptionerna av serie TO5. QuiaPEG tillförs därmed cirka 7,0 MSEK före emissionskostnader, motsvarande 80 procent av det totala emissionsbeloppet för teckningsoptionerna av serie TO5.

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO5
Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO5 pågick under perioden från och med den 29 november 2021 till och med löpte ut den 15 december 2021 och har således avslutats. Totalt nyttjades 6 269 383 teckningsoptioner av serie TO5, motsvarande cirka 35,8 procent av samtliga teckningsoptioner, för teckning av 6 269 383 aktier till en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5 tillförs QuiaPEG cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader.

Riktad nyemission till garanterna
QuiaPEG har, som tidigare kommunicerats i Bolagets pressmeddelande den 26 november 2021, erhållit garantiåtaganden från ett antal investerare uppgående till 80 procent av det totala emissionsbeloppet för teckningsoptionerna av serie TO5. Styrelsen i Bolaget har därför, i enlighet med ingångna garantiavtal och med stöd av bemyndigandet från årsstämman, beslutat om en riktad nyemission om sammanlagt 7 752 300 aktier till garanterna, vilket kommer att tillföra QuiaPEG en emissionslikvid om ytterligare cirka 3,9 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen är 0,50 SEK per aktie och betalning för tecknade aktier erläggs kontant av garanterna. Teckningskursen har fastställts i enlighet ingångna garantiavtal och motsvarar den teckningskurs som har fastställts för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO5, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.

Syftet med den riktade nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att, i enlighet med Bolagets intressen, fullgöra QuiaPEG:s åtaganden mot garanterna i enlighet med deras respektive garantiavtal som ingåtts till förmån för Bolaget i samband med nyttjandeperioden av teckningsoptionerna av serie TO5 inleddes. Detta talar enligt styrelsen sammantaget och med tillräcklig styrka för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Som tidigare kommunicerats i Bolagets pressmeddelande den 26 november 2021 hade garanterna, i enlighet med ingångna garantiavtal, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Samtliga garanter har valt att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning.
QuiaPEG tillförs därmed totalt cirka 7,0 MSEK före emissionskostnader via nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 samt den riktade nyemissionen till garanterna.

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptionerna och den riktade emissionen ökar antalet aktier i QuiaPEG med 14 021 683 aktier, från 71 323 041 till 85 344 724 aktier. Aktiekapitalet ökar med 7 010 841,50 SEK, från 35 661 520,50 SEK, till 42 672 362 SEK.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner, uppgår utspädningen av kapital och röster till cirka 16,4 procent.

Leverans av nya aktier
De nya aktierna som tecknats via teckningsoptioner av serie TO5 kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (IA). Så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear och interimsaktier omvandlats till ordinarie aktier kommer de upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market, vilket beräknas vara klart omkring vecka 52, 2021.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance var finansiell rådgivare, MAQS Advokatbyrå var legal rådgivare och Nordic Issuing var emissionsinstitut till QuiaPEG i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 och den riktade nyemissionen till garanterna.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8 440 56 40
E-mail: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Marcus Bosson, VD QuiaPEG
Tel: +46 (0) 70 693 12 53
E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: QUIA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen besök www.quiapeg.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se


Stockholm Corporate Finance
David Bagares gata 3
SE-111 38 Stockholm
info@stockholmcorp.se
Telefon: 08 440 56 40
Fax: 08 440 56 41
Pressmeddelanden
Anmäl dig för att ta del av våra pressmeddelanden
swedsec