SPRIDNINGSEMISSIONEN I AMIDO ÖVERTECKNAD – BOLAGET TILLFÖRS CIRKA 25,9 MSEK OCH 939 NYA AKTIEÄGARE | SCF

Amido

Transaction

1 december, 2021

> SPRIDNINGSEMISSIONEN I AMIDO ÖVERTECKNAD – BOLAGET TILLFÖRS CIRKA 25,9 MSEK OCH 939 NYA AKTIEÄGARE

SPRIDNINGSEMISSIONEN I AMIDO ÖVERTECKNAD – BOLAGET TILLFÖRS CIRKA 25,9 MSEK OCH 939 NYA AKTIEÄGARE

Amido

Det slutgiltiga utfallet i Amido AB:s (publ) (”Amido” eller ”Bolaget”) spridningsemission, som offentliggjordes den 12 november 2021 (”Erbjudandet”), visar att anmälningar för teckning av cirka 2 831 100 aktier, motsvarande cirka 32,6 MSEK eller cirka 126 procent av de erbjudna aktierna, har inkommit. Teckningskursen har fastställts till 11,50 SEK per aktie och antalet aktier i Erbjudandet har fastställts till 2 250 000. Styrelsen i Amido har idag beslutat om tilldelning i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 12 november 2021.

Vd Johnny Berlic kommenterar
– Det är ett sant nöje att få välkomna så många nya delägare och det är ett stort steg framåt för Amidoaktien. Jag gillar hur styrelsen prioriterade ett brett ägande och gav möjligheten till både små och stora tecknare att ta del av vår övertecknade spridningsemission.

Erbjudandet i sammandrag
Den 12 november 2021 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 1 oktober 2021, om en nyemission av aktier riktad till allmänheten i Sverige och Danmark uppgående till högst 2 250 000 aktier (motsvarande maximalt 2,5 MEUR). Anmälningsperioden pågick under perioden 15 – 29 november 2021. Syftet med Erbjudandet, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, var att få en större spridning av ägandet i Bolaget och därmed även skapa förutsättningar för en högre likviditet i aktien.

Utfallet
Anmälningar för teckning i spridningsemissionen uppgår till cirka 126 procent av Erbjudandet motsvarande cirka 2 831 100 aktier, vilket innebär att Erbjudandet övertecknades. I enlighet med de tilldelningsprinciper som tidigare meddelats har styrelsen idag beslutat om tilldelning av 2 250 000 aktier och Bolaget tillförs därmed cirka 900 nya aktieägare. Teckningskursen har fastställts till 11,50 SEK per aktie, enligt villkor fastställda i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 12 november 2021. Bolaget tillförs därmed en emissionslikvid om cirka 25,9 MSEK. Den stärkta finansiella ställning som tillförs Bolaget genom likviden i Erbjudandet möjliggör en fortsatt utveckling av Bolaget och dess verksamhet för att stärka Bolagets marknadsledande position på PropTech-marknaden och möjliggöra realisering av Amidos tillväxtpotential, såväl nationellt som internationellt.

Det totala antalet aktier i Bolaget kommer efter registreringen hos Bolagsverket att uppgå till 26 874 029 aktier vilket är en ökning med 2 250 000 aktier. Genom emissionen ökar aktiekapitalet med cirka 76 500,00 SEK från cirka 837 216,99 SEK till cirka 913 716,99 SEK.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut och Nordnet Bank är Selling Agent i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Telefon: 08 440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Johnny Berlic, VD Amido
Telefon: 031-719 20 70
E-post: johnny.berlic@amido.se
www.amido.se

Om Amido AB (publ)
Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det – automatiserat och enkelt.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se


Stockholm Corporate Finance
Besöksadress: Engelbrektsplan 1
Postadress: Birger Jarlsgatan 32 A
SE-114 29 Stockholm
info@stockholmcorp.se
Telefon: 08 440 56 40
Fax: 08 440 56 41
Pressmeddelanden
Anmäl dig för att ta del av våra pressmeddelanden
swedsec