Vo2 Cap

Transaction

21 December, 2021

Tillbaka > VO2 CAP HOLDING AB:S (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION TECKNADES TILL CIRKA 145,2 PROCENT

VO2 CAP HOLDING AB:S (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION TECKNADES TILL CIRKA 145,2 PROCENT

Vo2 Cap

VO2 CAP HOLDING AB:S (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION TECKNADES TILL CIRKA 145,2 PROCENT

VO2 Cap Holding AB (publ) (“VO2 Cap” eller “Bolaget”) har avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 26 november 2021 med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 17 augusti 2021 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löpte från den 7 december till och med den 21 december 2021.

Utfallet visar att 1 769 803 aktier, motsvarande cirka 92,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 1 019 824 aktier, motsvarande cirka 53,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen har således övertecknats med cirka 45,2 procent och inga garantiåtaganden har tagits i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som tidigare meddelats i det memorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

”Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i Företrädesemissionen för ert fortsatta stöd och hälsa nya aktieägare varmt välkomna. Ett av målen med Företrädesemissionen var att sprida aktieägandet och bredda investerarbasen i Bolaget för att skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med aktien och det är mycket glädjande att se ett så stort intresse för VO2 Cap bland investerare.”, kommenterar Bodil Eriksson Torp, verkställande direktör i VO2 Cap.

Antal aktier och aktiekapital
Till följd av Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 960 642,50 SEK till 23 597 298,5 SEK och antalet aktier kommer att öka med 1 921 285 aktier till 47 194 597 aktier.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald tecknad aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram tills de omvandlats till nya aktier. Detta beräknas ske omkring vecka 2, 2021.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare och Born Advokater agerade legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8 440 56 40
E-mail: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap
Tel: +46 (0)76-610 20 10
E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2
VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se: www.vo2cap.se I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com och AdProfit AB www.adprofit.se. VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se


Stockholm Corporate Finance
Besöksadress: Engelbrektsplan 1
Postadress: Birger Jarlsgatan 32 A
SE-114 29 Stockholm
info@stockholmcorp.se
Telefon: 08 440 56 40
Fax: 08 440 56 41
Pressmeddelanden
Anmäl dig för att ta del av våra pressmeddelanden
swedsec