Övrig Information

INFORMATION OM BOLAGET

Bolagets namn: Stockholm Corporate Finance AB (nedan kallat ”SCF”)
Organisationsnummer: 556672-0727
Styrelsens säte: Stockholm
Stockholm Corporate Finance AB är ett helägt dotterbolag till Stockholm Financial Management Holding AB.

Besöksadress: Engelbrektsplan 1
Postadress: Birger Jarlsgatan 32 A, SE-114 29 Stockholm
Telefon: 08-440 56 40
Fax: 08-440 56 41
E-postadress: info@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance AB står under tillsyn av Finansinspektionen, www.fi.se, Box 7821, 103 97 Stockholm.

TILLSTÅND ENLIGT LAG (2007:528)

  • Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
  • Lämna råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp
  • Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument

Uppgifter om kapitalbas30-sep-20
Aktiekapital383 380
Reservfond och överkursfond2 060 849
Balanserade vinstmedel11 970 889
Obeskattade reserver (78%)2 764 426
Kärnprimärkapital17 179 544
Primärkapital
Supplementärkapital
Total kapitalbas17 179 544
Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp (TSEK)30-sep-20
Summan riskviktat exponeringsbelopp kreditrisk & marknadsrisk741 437
–       varav kreditrisk, schablonmetoden741 437
–       varav marknadsrisk0
Riskviktat exponeringsbelopp baserat på 25 % av fasta omkostnader63 327 103
Totalt riskvägt exponeringsbelopp63 327 103
Riskvägda exponeringar för kreditrisker per exponeringsklasser (TSEK)30-sep-20
Exponering mot institut280 777
Exponering mot företag0
Exponering mot hushåll0
Exponering mot fonder0
Övriga poster460 660
Riskvägt exponeringsbelopp741 437
Kapitalrelationer och kapitalbuffertarLagstadgat krav30-sep-20
Kärnprimärkapitalrelation4,50%22,12%
Primärkapitalrelation6%22,12%
Total kapitalrelation8%22,12%
Institutspecifika buffertkrav på kärnprimärkapital2,50%
Kapitalkonserveringsbuffert2,50%
Kontracyklisk kapitalbuffert
Systemriskbuffert
Totalkapitalkrav inklusive buffertkrav10,50%
Totalkapitalkrav tillgängligt att använda som buffert11,62%

KUNDKATEGORISERING

SCF ska enligt lagen om värdepappersmarknaden kategorisera de kunder som utnyttjar våra tjänster och informera var och en av dessa om vilken kategori de tillhör. Kategorierna är följande;

  • Icke-professionella,
  • Professionella och
  • Jämbördiga motparter

Denna indelning görs för att skilja på olika ”starka” och ”svaga” kundgrupper. Professionella investerare bedöms ha tillräcklig erfarenhet och tillräckliga kunskaper för att fatta egna investeringsbeslut och göra egna bedömningar av de risker han löper. Kunder som saknar tillräcklig erfarenhet och kunskap räknas till Icke-professionella kunder. Både juridiska personer och fysiska personer kan vara Professionella respektive icke-professionella kunder. Fysiska personer kan inte vara Jämbördig motpart.

SCF kategoriserar samtliga fysiska personer som icke-professionella om inte annat avtalats med kunden. Som kund i kategorin icke-professionell omfattas man av den högsta skyddsnivån enligt lagen. När SCF tillhandahåller investeringsrådgivning kommer SCF att bedöma om en tjänst eller ett instrument är lämplig för den enskilde kunden innan SCF tillhandahåller tjänsten eller rekommenderar instrumentet. Bedömningen görs mot bakgrund av kundens investeringsmål, erfarenhet, kunskap om tjänsten, och finansiella ställning. Vid andra typer av tjänster än rådgivning kommer SCF att bedöma om tjänsten är passande för kunden mot bakgrund av kundens kunskaper och erfarenhet.

Kunder har möjlighet att ansöka om att få byta kundkategori. En icke-professionell kund kan skriftligen begära att få bli behandlad som professionell. SCF måste då göra en bedömning av den enskilde kundens erfarenhet och kunskap i fråga om en viss transaktion eller tjänst och förvissa sig om att kunden kan fatta sina egna investeringsbeslut och förstår de risker som kan vara förknippade med placeringen. Kunden mister då det högre kundskyddet.

INTRESSEKONFLIKTER

SCF tillhandahåller ett utbud av finansiella tjänster där olika verksamheter ingår. Intressekonflikter kan uppstå mellan bolagets olika produkter och tjänster, verksamheter, kunder, anställda och andra relevanta personer samt mellan bolag inom koncernen Stockholm Financial Management Holding AB. Omständigheter som kan ge upphov till en intressekonflikt är sådana som medför en väsentlig risk för att kunders intressen påverkas negativt.

SCF har identifierat de områden där potentiella intressekonflikter kan uppkomma. I SCF riktlinjer för hantering av intressekonflikter beskrivs de potentiella intressekonflikter som har identifierats samt hur de ska hanteras och undvikas för att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt. De anställda ska alltid i första hand tillvarata kundens intressen. På kundens begäran tillhandahåller SCF närmare uppgifter om riktlinjerna.

I SCF Riktlinjer för hantering av intressekonflikter behandlas även incitament dvs. betalning av eller mottagande av avgifter, kommission och naturaförmåner i samband med tillhandahållande av investeringsrådgivning eller andra tjänster. SCF får betala eller ta emot incitament under vissa förutsättningar. Om incitament betalas till eller tas emot av en tredje part måste avgiften/kommissionen vara utformad för att höja kvaliteten på den för kunden aktuella tjänsten samt att det sker i enlighet med kundens intresse. SCF skall lämna tillräcklig information om aktuella incitament innan tjänsten utförs. Incitament får heller inte betalas ut eller tas emot om det skulle strida mot SCFs skyldighet att i sin verksamhet handla på ett ärligt, rättvist och professionellt sätt.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som lämnas i ansökan/intresseanmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (t.ex. kreditupplysning eller affärsbedömning), behandlas av SCF för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som har begärts innan och efter avtal träffats. Behandling av uppgifter sker också för att SCF ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för SCFs marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering.

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan SCF komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR. Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om sekretess – ibland komma att lämnas ut till företag som SCF samarbetar med. I vissa fall är SCF också skyldig enligt lag att lämna uppgifter, t.ex. till Finansinspektionen.

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som SCF behandlar, kan du lämna eller skicka en skriftlig – av dig undertecknad – begäran härom till SCF på ovan angivna adress. Till samma adress kan du begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

Se vår policy för mer info.

REKLAMATIONER OCH KLAGOMÅL

Om kund är missnöjd med någon av SCFs tjänster är det viktigt att kunden snarast kontaktar SCF och framför sina synpunkter. Kontakta först den person eller enhet inom SCF som tillhandahållit tjänsten. Om kunden inte skulle vara nöjd med det svar som erhålls kan kunden skriftligen kontakta klagomålsansvarig person hos SCF. Vill kunden diskutera ärendet med oberoende part kan Konsumenternas Bank- och Finansbyrå kontaktas, se www.konsumentbankbyran.se.

Om kunden anser att ett klagomål inte resulterar i en tillfredsställande rättelse från SCF sida och beloppet som tvisten handlar om överstiger ett visst minimibelopp, kan kunden om kunden är en fysisk person vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Anmälan till ARN skall göras inom sex månader från det att SCF första gången helt eller delvis avvisat kundens anspråk. Nämnden lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan kunden och SCF bör lösas. För mer information, anmälningsblankett m.m., se www.arn.se.

Klagomålsansvarig är VD Otto Rydbeck


Stockholm Corporate Finance
David Bagares gata 3
SE-111 38 Stockholm
info@stockholmcorp.se
Telefon: 08 440 56 40
Fax: 08 440 56 41
Pressmeddelanden
Anmäl dig för att ta del av våra pressmeddelanden
swedsec