Doxa

Transaction

11 February, 2022

Tillbaka > DOXA AB (PUBL) GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OM 355 MSEK

DOXA AB (PUBL) GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OM 355 MSEK

Doxa

Styrelsen för Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande som beviljades av Doxas årsstämma den 11 juni 2021, beslutat om en riktad nyemission av högst 35 503 164 aktier till ett fåtal nya och befintliga investerare i Bolaget ("Nyemissionen"). Nyemissionen görs till en teckningskurs om 10,00 kronor per aktie och förväntas tillföra Bolaget cirka 355 miljoner kronor. Teckningskursen, vilken fastställts genom ett anbudsförfarande, innebär en rabatt om cirka 5,5 procent jämfört med Doxaaktiens volymviktade genomsnittskurs under de senaste tio handelsdagarna och en rabatt om cirka 4 procent jämfört med Doxaaktiens stängningskurs på Nasdaq First North Growth Market den 10 februari 2022.

Befintliga större aktieägarna Greg Dingizian genom Agartha AB och Martin Brorman med familj genom Brorman Fastigheter AB har uttalat sitt stöd för genomförandet av Nyemissionen. Ingen av de nämnda ägarna har erbjudits att teckna aktier i Nyemissionen.

Syftet med beslutet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, säkra kapital för den fortsatta utvecklingen av Bolagets verksamhetsinriktning inom fastighetsbranschen. Bolaget befinner sig i en expansionsfas och utvärderar kontinuerligt intressanta förvärvsobjekt vilket ställer krav på tillgänglig finansiell beredskap för att, med kort varsel, kunna slutföra och ingå avtal med motparter. Styrelsen bedömer även att det är till fördel för Bolaget att stärka aktieägarbasen i Bolaget med vissa strategiska och institutionella investerare som kan bidra med ett utökat kontaktnät till Bolaget.

Nyemissionen har tecknats av ett fåtal investerare, genom bolag eller privat samt fonder, med erfarenhet av investeringar inom kapitalmarknaden och fastighetsbranschen. Bland investerarna förekommer befintliga aktieägare vars deltagande har bedömts vara av stor vikt för genomförandet av Nyemissionen på ett framgångsrikt sätt. Förekomsten av befintliga aktieägare bland investerarna har således legat i samtliga aktieägares bästa intresse. De större befintliga aktieägare som deltar är Bergendahl & Son AB, Marjan Dragicevic privat och genom Dragfast AB och Erik Selin genom Erik Selin Fastigheter AB som tecknar 10,5 miljoner, 4,2 miljoner respektive 5 miljoner aktier i Nyemissionen. Ingen av nämnda ägare eller övriga tecknare har någon närståenderelation till Bolaget. Tillkommande aktieägare i Bolaget genom Nyemissionen är Gösta Welandson via bolag samt en handfull fonder förvaltade av Clearance Capital Ltd.

Nyemissionen förväntas inbringa cirka 355 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts till 10,00 kronor per aktie och motsvarar en rabatt om cirka 5,5 procent jämfört med Doxaaktiens volymviktade genomsnittskurs under de senaste tio handelsdagarna och en rabatt om cirka 4 procent jämfört med Doxaaktiens stängningskurs på Nasdaq First North Growth Market den 10 februari 2022. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett anbudsförfarande, varigenom ett flertal investerare fått möjlighet att inkomma med anbud. I ljuset av denna process är det styrelsens uppfattning att teckningskursen är marknadsmässig.

Doxa har sedan årsstämman 2021 kommunicerat ett flertal betydande framsteg för utvecklingen av Bolagets fastighetsverksamhet. Under hösten 2021 genomförde Doxa ett flertal förvärv av fastigheter och fastighetsbolag. Doxa har från och med starten av 2022 tillfört betydande kompetens till sin koncernledning i form av bolagets nya VD, Victor Persson, och CFO, Patrik Melin, och avser under 2022 fortsätta sin förvärvsresa genom att tillföra nya intressanta fastighetsinvesteringar.

Greg Dingizian, styrelseordförande för Doxa tillika Doxas största ägare genom Agartha AB, kommenterar:

"Vi är mycket nöjda med att kunna genomföra ytterligare en lyckad kapitalanskaffning genom vilken vi säkrar medel för nya förvärv och fortsatt expansion. Det är särskilt tillfredsställande att vi fortsätter stärka ägarbasen med strategiska sektorspecialister och institutionella investerare."

Ägarstruktur efter Nyemissionen och efter kommande tillträde av kvarteret Malmö Arena:

Ägare

Antal aktier

Andel, %

Agartha AB (tidigare Adma förvaltnings AB)

50 501 527

17,2

Bra Bostad I Malmö*

45 000 000

15,3

Bergendahl & Son AB

29 500 000

10,1

Marjan Dragicevic privat och via bolag

18 710 000

6,4

Erik Selin via bolag

17 500 000

6,0

Brorman Fastigheter AB

10 500 000

3,6

Fastighetsstaden i Halmstad AB

10 000 000

3,4

Anders Pettersson via bolag

9 346 150

3,2

Weland Värdepapper AB

7 500 000

2,6

Försäkringsaktiebolaget Skandia

5 303 016

1,8

Strand, Peter

5 000 000

1,7

Fastighetsstaden Holding AB

4 928 250

1,7

Clearance Capital

3 303 164

1,1

Summa största ägarna

219 745 533

74,0

Övriga

73 650 977

26,0

TOTALT

293 396 510

100,0

* Tillkommande aktier vid tillträde av kvarteret Malmö Arena 2022-02-28

Nyemissionen förväntas innebära att antalet aktier i Doxa ökar med 35 503 164, från 212 893 346 till 248 396 510 och att aktiekapitalet ökar med 17 751 582 kronor, från 106 446 673 kronor till 124 198 225 kronor. Nyemissionen innebär vidare en utspädning för Doxas befintliga aktieägare om cirka 14,3 procent. De nya aktierna förväntas upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter att de teckningsberättigade erlagt betalning för aktierna och Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Telefon: 08 440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Greg Dingizian, styrelseordförande Doxa
Telefon: 0733-984000
E-post: greg@agartha.com

Victor Persson, VD Doxa
Telefon: 0702-586375
E-post: victor.persson@doxa.se

Om Doxa AB
Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar.Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail certifiedadviser@redeye.se).

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.


Stockholm Corporate Finance
David Bagares gata 3
SE-111 38 Stockholm
info@stockholmcorp.se
Telefon: 08 440 56 40
Fax: 08 440 56 41
Pressmeddelanden
Anmäl dig för att ta del av våra pressmeddelanden
swedsec